׳ž׳œ׳•׳Ÿ ׳ž׳¦׳₪׳” ׳”׳™׳ž׳™׳
English

מלון ירוק


כמה עובדות ירוקות על מצפה הימים:
 • במצפה הימים פועלת אחת מהחוות האורגניות המגוונות בעולם. בשטח החווה המשתרע על פני כ- 150 דונם ישנם גידולי פירות, ירקות, דיר, רפת, לול ומחלבה.
 • מרעה העיזים, הכבשים והפרות הוא מרעה חופש. מרעה חופש הוא מרעה הנחשב נדיר בישראל.
 • מסעדות המלון (הצמחונית והבשרית) עושות שימוש קבוע ביבול הגידולים העונתיים של החווה האורגנית, המחלבה ומשק החי.
 • שאריות מזון אינן נזרקות אלא מופנות למשק החי וליצירת קומפוסט בתהליכים טבעיים.
 • בקבוקים מזכוכית ופלסטיק ממוינים ונאספים על ידי תאגיד המחזור.
 • במלון קיים מיכל לאיסוף קרטונים.
 • תנובת החווה משמשת ליצירת שפע של מוצרים טבעיים, לרבות פירות מיובשים (תהליכי ייבוש טבעיים שאינם משלבים כל חומר כימי, בניגוד לכל הקיים בשוק) ריבות, ליקרים, חליטות, סבונים ועוד.
 • בחוות המלון לא נעשה שימוש בכימיקלים בתהליכי ההכנה, הגידול וההדברה של גידולי המלון השונים. הדברה מתבצעת באמצעות שיטות שונות טבעיות ומסורתיות, הכוללות גם שימוש בפרחים וצמחים שונים הנחשבים דוחי מזיקים/מושכי מזיקים, כנימות, בקבוקים, רשתות, פתיונות, דילול וחוטי בילבול אורגניים.
 • לא נעשה במלון שימוש בציוד מכני לחקלאות, למעט טרקטורים ומכונה לריסוק גזם.
 • הגזם מרוסק (לא נשרף), נשאר באדמה והופך לקומפוסט.
 • במלון קיימת מערכת איסוף מי גשמים מגגות המבנים ומשטחים אטומים למאגר מים מרכזי, מים אלה מנוצלים לחקלאות ולנוי. זרימת המים בבריכות בתעלות, משמשת בקיץ לצינון האוויר.
 • מי המלון מופנים לאחר השימוש למאגר טיהור הנמצא בקרבת מקום.
 • שטחי הגידול הנרחבים של החווה האורגנית נקיים מחומרים כימיים. בשדות אין הזנת חומרים.
 • אגרונומים וחקלאים מכל העולם מביעים הערכה עצומה לאיכות האדמה של החווה הארוגנית של מצפה הימים.
 • בסוף שנת 2009, קיבל המלון מהמשרד הישראלי לאיכות והגנת הסביבה, מכתב הערכה למלון ירוק, המציין את דרכו והתנהלותו הייחודית של המלון תוך ציון ערכי שמירת איכות הסביבה.